Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Kocia Przystań Pod Katedrą


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Kwidzyna. Ubiegać się będziemy o przyznanie lokalu na siedzibę domu tymczasowego dla kotów będącego jednocześnie lokalem mieszkalnym dla osoby bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Lokal, o który mowa zgodnie z wymaganiami projektu będzie pochodził z zasobów miasta Kwidzyna.

Opis projektu

Głównym elementem projektu jest remont i przystosowanie lokalu z zasobów miasta Kwidzyna, aby mógł jednocześnie spełniać funkcję domu tymczasowego dla kotów oraz mieszkania dla osób w trudnej sytuacji życiowej. W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:
- wykonanie niezbędnych prac remontowych, których zakres będzie zależny od stanu technicznego przyznanego lokalu z zasobów miasta Kwidzyna,  
- projekt i wykonanie niezbędnych instalacji na potrzeby domu tymczasowego dla kotów (drabinki, mostki, drapaki, oraz inne niezbędne- dołącza się przykładowy projekt).  
Pierwszym celem projektu jest stworzenie miejsca, tzw. Kociej Przystani, która umożliwi Kotom z Miasta Kwidzyna godne warunki do rekonwalescencji po zabiegach, operacjach czy też da schronienie w czasie oczekiwania na adopcje. Miejsce będzie miało za zadanie dać tymczasowe schronienie ok. 10 - 15 kotom, które aktualnie są bezdomne. Największą trudnością w ramach prowadzonych dotychczas przeze mnie działań mających na celu zwalczanie bezdomności kotów w mieście Kwidzynie jest właśnie brak domów tymczasowych. Dostępność takiego miejsca wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta dopełniając założenia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kwidzyna. Dodatkową korzyścią może być zapewnienie schronienia dla zwierząt w nagłych sytuacjach losowych. Z moich obserwacji wynika, że aktualnie na terenie miasta Kwidzyna nie występuje takie miejsce.
Kolejnym celem projektu jest zapewnienie możliwości stabilizacji bądź godnego startu osobom w trudnej sytuacji życiowej. Obecność zwierząt pozytywnie wpłynie na osoby, które wezmą odpowiedzialność za opiekę nad nimi. Opiekun kotów nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z opieką nad zwierzętami (karma, leki i inne), wyjątkiem będą opłaty związane z codziennym użytkowaniem lokalu (czynsz i media). Dodatkowym atutem jest zmiana statusu osoby, która opiekuje się kotami, z pasywnego beneficjenta pomocy społecznej na osobę zaangażowaną w cel społeczny, użyteczną ze społecznego  punktu widzenia.
Niezaprzeczalną korzyścią wynikającą z realizacji projektu będzie terapeutyczny wpływ kotów na osobę bądź osoby mieszkające w lokalu.
Przeprowadzimy nabór maksymalnie dwóch osób na opiekunów domu tymczasowego dla kotów wśród osób najbardziej potrzebujących lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na potrzeby projektu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu podstawowej opieki nad kotami, które odbędzie się również na terenie miasta Kwidzyna. Szkolenie o którym mowa powyżej zostanie również przeprowadzone we wspomnianym lokalu przed oddaniem do użytku wybranej osobie bądź dwóm osobom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Malowanie mieszkania 7 000 zł
2Inne prace remontowe23 000 zł
3Doposażenie w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego 20 000 zł
4Artykuły żywnościowe i higieniczne dla zwierząt 30 000 zł
5Wyposażenie w artykuły zwierzęce- drabinki, drapaki, mosty, klatki, kuwety, transportery, miski itp. 10 000 zł
6Leczenie kotów, w tym sterylizacje i kastracje 40 000 zł
7Szkolenie z zakresu opieki nad kotami 10 h 500 zł
Łącznie: 130 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje koszta związane z użytkowaniem lokalu - ok. 700 zł brutto/ miesięcznie oraz koszty opieki nad zwierzętami bezdomnymi, które mogą zostać pokryte  w kolejnych latach w ramach Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.

Przyznawanie lokali socjalnych i komunalnych odbywa się na podstawie Uchwały RM z dn. 25 maja 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Nie ma możliwości przeznaczenia lokalu mieszkalnego z zasobu miasta z pominięciem w/w uchwały, nie jest również możliwe pogodzenie funkcji de facto schroniska dla zwierząt z funkcją mieszkaniową w ramach jednego lokalu (niespełniony warunek zapisany w § 1 ust. 2 Regulaminu KBO).
Wnioskodawca nie podał konkretnej nieruchomości, jedynie wskazał, iż ma to być lokal z zasobów miasta Kwidzyna. Z uwagi na bardzo ogólne założenia (brak wskazanego lokalu, brak informacji o zakresie niezbędnych prac) nie jest możliwe oszacowanie kosztów niezbędnych do poniesienia. Ponadto projekt zakłada konieczność ponoszenia w kolejnych latach Kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, utrzymaniem zwierząt i ew. osób w trudnej sytuacji (niespełniony warunek określony w § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu KBO)