Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Młodzieżowy Klub Kolarski- Kwidzyn. Rowerem na olimpijskie podium.


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Kwidzyn. Przeprowadzimy otwarty nabór zainteresowanych zarówno w szkołach, jak i wśród indywidualnych osób. Treningi odbywać się będą na terenie Kwidzyna oraz w najbliższej okolicy. Ubiegać się będziemy o przyznanie lokalu na siedzibę klubu np. w budynku po byłej bibliotece powiatowej w Kwidzynie przy ul. Piłsudskiego lub w innym dogodnym dla klubu lokalu należącym do zasobów komunalnych Kwidzyna.

Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie w Kwidzynie Młodzieżowego Klubu Kolarskiego.
Pomysł utworzenia klubu powstała z inicjatywy kilkudziesięciu osób aktywnie uprawiających kolarstwo hobbystyczne MTB i szosowe. Uprawianie kolarstwa hobbystycznego w Kwidzynie jest domeną głównie osób dorosłych. W Kwidzynie działa kilka amatorskich drużyn kolarskich np. CYKLO Kwidzyn, IP Kwidzyn, AKJ, MTB Kwidzyn Team. Realizowane są też bardzo ciekawe zawody w kolarstwie MTB, czyli XCM Miłosna, jesteśmy również członkami Północnej Ligi MTB XC. Jeden z wyścigów odbywa się w Kwidzynie. Grupa inicjatywna rozpoczęła współpracę z Polskim Związkiem Kolarskim oraz Pomorskim Zrzeszeniem Ludowym Klubów Sportowych. Kolarskie doświadczenia chcemy przekazywać dzieciom i młodzieży, gdyż widzimy wyraźne zainteresowanie uprawianiem sportu wśród tej grupy. Kolarstwo jest jednak sportem wymagającym i dość kosztownym, zwłaszcza dla ludzi młodych. Dlatego dzieci i młodzież powinny otrzymywać wsparcie publiczne, aby mogły trenować w komfortowych warunkach i zdobywać sukcesy sportowe. Klub będzie działał pod auspicjami Polskiego Związku Kolarskiego, zawodnicy będą trenowani przez wykwalifikowanych instruktorów PZKOLu. Klub zostanie włączony w Narodowy Program Kolarstwa- Szkółki Kolarskie. W pierwszym etapie planujemy m.in. selekcję w szkołach i wyłonienie max. 10 zawodników w kategoriach od BMX do Junior. Zawodnicy będą startować w zawodach licencjonowanych przez PZKOL. W pierwszej kolejności panujemy wychowywać zawodników do dyscyplin: szosa, MTB. W pierwszym etapie planujemy starty min. w 5 wyścigach. W projekcie planujemy okres 2021 roku. Treningi odbywać się będą od 2 do 4 razy w tygodniu. Ubiegać się będziemy w UM Kwidzyn o przyznanie lokalu na potrzeby prowadzenia klubu. Klub będzie pozyskiwał również sponsorów. Na rowerach, strojach i materiałach zamieszczona będzie reklama Kwidzyna oraz sponsorów. Kolarstwo uprawiane przez młodzież jest jedną z piękniejszych dyscyplin sportowych. Dzięki kolarstwu młodzież uczy się systematyczności, wytrwałości, kształtuje charakter oraz hart ducha. Dba o kondycję i tężyznę fizyczną oraz psychiczną. Dzięki kolarstwu młodzież łatwiej osiąga sukcesy zarówno osobiste, jak i zawodowe. Przykładem może być wybitny kolarz Michał Kwiatkowski, który powinien stać się idolem i autorytetem naszej młodzieży. Takich „Kwiato” właśnie będziemy wychowywać w Młodzieżowym Klubie Kolarskim- Kwidzyn.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rowery (szosa i mtb) 10 zawodników x 2 rowery= 20 rowerów (1 rower = ok. 5000,00 zł)100 000 zł
2Stroje (lato/jesień/zima) 10 kompletów (obuwie, koszulki, bluzy, spodenki, spodnie, czapeczki, kaski, ocieplacze, itp)10 000 zł
3Licencje i opłaty startowe i inne opłaty związane ze startami 5 startów x 10 zawodników instruktorów i osób towarzyszących3 000 zł
4Przyczepka do transportu rowerów 1 sztuka10 000 zł
5Wynagrodzenie 2 instruktorów x 1 rok24 000 zł
6Ubezpieczenie dla klubu i zawodników 1 500 zł
7Wyżywienie startowe (regeneracyjne) ( 10 zawodników x 5 startów) = 50 posiłków 3 000 zł
8Serwis rowerów i części zamienne5 000 zł
9Promocja klubu- strona www, flagi itp.2 000 zł
10Pomiar czasu do organizacji selekcji treningów i zawodów lokalnych.10 000 zł
Łącznie: 168 500 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Tak. Projekt będzie generował koszy w kolejnych latach. Min. wynagrodzenie instruktorów i trenerów, starty w zawodach, utrzymanie siedziby klubu itp. Na dzień dzisiejszy można szacować kwotę ok. 30- 40 tys. rocznie.

Działalność sportową prowadzi się w szczególności w formie klubu sportowego działającego jako osoba prawna, (art. 2 i 3 ustawy o sporcie).
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu jest zadaniem własnym jednostki samorządu terytorialnego. Jej organ stanowiący (np. rada gminy) może określić w drodze uchwały m.in. warunki i tryb finansowania tego zadania (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie). Przepisu tego nie sposób czytać bez odniesienia do wspomnianej wyżej reguły, że działalność sportową realizują m.in. kluby sportowe działające na terenie danej jednostki samorządowej (np. gminy). Z art. 28 ustawy o sporcie wynika poza tym, że to kluby sportowe właśnie mogą otrzymywać dotacje celowe.
Organ stanowiący JST może określić w drodze uchwały, warunki i tryb finasowania powyższego zadania własnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który to jednostka ta zamierza osiągnąć. Bezpośrednio do finasowania klubów z budżetów samorządów odnosi się art. 28 ww. ustawy. Klub sportowy działający na terenie danej JST i nie dla zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu jednostki. Udzielona dotacja ma wpływać na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększyć dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
Można również finansować działalność sportową w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w powiązaniu z ustawą o finansach publicznych. Samorządy mogą powierzać (określonym podmiotom, w tym klubom sportowym) wykonanie zadań publicznych (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej). Na mocy art. 11-19a wspieranie zadania publicznego i powierzenie zadania publicznego odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkurs ofert.
Miasto Kwidzyn finansuje z budżetu miasta działalność sportową w trybie wspomnianej ustawy. Każdego roku ogłaszany jest konkurs ofert na zadanie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Jednak warunkiem udzielenia wsparcia jest wniosek działającego już klubu. Nie należy do zadań miasta tworzenie i zakładanie klubów sportowych (warunek określony w § 1 ust. 1 Regulaminu KBO).
Ponadto Projekt zakłada założenie (organizację) klubu sportowego, którego utrzymanie będzie wymagało dalszych znaczących nakładów, bez poniesienia których klub nie będzie mógł funkcjonować, co jest sprzeczne z § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu KBO.